Skip to main content

   

  31-12-2004
  Open brief aan bestuur en leden van de Nationale Polen- en Kleurdwergenclub:

  Aan bestuur-en leden van de Nationale Polen-en kleurdwergenclub,
  Bijeen op de algemene jaarvergadering op 8 januari 2005.
  Gelieve deze brief te behandelen onder agendapunt 7.

  Allereerst wil ik u allen een gezond en voorspoedig 2005 toewensen.
  Aangezien ik zelf op deze vergadering niet aanwezig kan zijn, wil ik u hierbij op papier enige historische feiten en overwegingen meegeven, zodat u allen bijeen op 8 januari tot een weloverwogen besluitvorming kunt komen. Midden jaren 90 ondervonden diverse fokkers dat hun mooiste, breedste dieren met volle achterhanden en beste schouderdiepte, veelal uitgroeiden tot een gewicht die de Nederlandse Standaard niet toeliet.
  Pogingen om de gewichtslimiet te verruimen door de toenmalig voorzitter Jan Kobes, werden niet geaccepteerd door de meerderheid van de speciaalclubleden. Een aantal leden was echter overtuigd van dit type dwerg en wilde op een niet allerdaagse manier hun “gelijk” laten zien. Verenigd onder de naam “Holland Team Maximise” werden meer dan 30 “Eurodwergen” ter erkenning voorgedragen op de B.T.T.
  Hier werd door officials toen heel schamper op gereageerd: “het zijn alleen maar te grove dwergen”……….(De aanwezige posebereidheid / hoge kopplaatsing en prachtig gevulde achterhanden werden niet als pluspunten onderkent……) Het was toen heel duidelijk: Nederland is niet klaar voor deze verandering. Om met deze dieren toch te kunnen showen werd in 1999 de eerste Eurodwergenshow georganiseerd. Vrienden uit Duitsland, België en Engeland kwamen naar hier met dieren of als toeschouwer / keurmeester. Internationale samenwerking was geboren en de Internet Dwergen Club was een feit. De VISIE van de Internet Dwergen Club was/is: het moet mogelijk zijn een type dwerg te fokken dat in meerdere landen aanspreekt. De MISSIE van de Internet Dwergen Club werd/is: fokkers en keurmeesters uit verschillende landen bij elkaar brengen om gezamenlijk met deze hobby bezig te zijn en consensus te bereiken over te formuleren doelen. (Consensus = gemeenschappelijke overeenstemming; om dit daadwerkelijk te bereiken moeten persoonlijke en/of nationale stokpaardjes losgelaten worden en bereidheid bestaan om elkaar te vinden)
  Om de aanwezigen uit de diverse landen te helpen om te komen tot rasinhoudelijke uitwisseling van ideeën, werd de scorekaart ontwikkeld, die ook gebruikt werd tijdens de dag van de dwerg 2004. Door de bekende 7 posities onder te verdelen in diverse subposities werd eenieder “gedwongen” al deze aspecten te bekijken en van een waardeoordeel te voorzien. M.n. voor de Duitse deelnemers werden er nieuwe criteria aangereikt, zo keken ze in Duitsland niet naar een dwerg en m.n. de nadere specificering van het type heeft tot groot enthousiasme bij onze oosterburen geleid; inmiddels is zelfs de Duits standaard onder positie 2 weer uitgebreid met het woord typ……..

  De groep deelnemers groeide gestaag tijdens euroshow 2000 en 2002. Van heinde en verre kwamen deelnemers die deze dag als hoogtepunt van het gehele seizoen gingen beschouwen. Tijdens de Euroshow 2002 was ook een delegatie van het bestuur van de NPKC aanwezig wat enige maanden later resulteerde in een uitnodiging om eens met elkaar te praten over mogelijke samenwerking. Zoals u allen weet heeft dit geresulteerd in de organisatie van “De Dag van de Dwerg” 2003 en 2004. De eerste editie werd in Nederland vooral beschouwd als een “oefening” voor de Europashow die in Zuid Laren zou worden gehouden. De NPKC was dan ook verbaasd & verrast over de deelname tijdens de 2004 editie; liefst 845 ingezonden dieren. Voor ons was dit deelnemersaantal een bevestiging van onze eigen beleving dat Internationale ontmoetingen & samenwerking zeer gewaardeerd wordt. 2 weken na deze succesvolle show, op 18 maart 2004, stuurde de Internet Club de volgende brief naar het bestuur:
  Tijdens het eerste contact tussen NPKC en Internetclub in Vreden spraken beide clubs hun doelstelling voor samenwerking uit:
  . De NPKC gaf als belangrijkste reden dat ze het niet prettig vonden dat er 2 shows georganiseerd werden.
  . De Internetclub gaf aan hun concept graag op een groter podium te willen laten zien.
  Met de laatste 2 gezamenlijke shows zijn beide doelstellingen o.i. naar volle tevredenheid gerealiseerd en wij vinden dat ons vanaf nu een bescheiden rol past.
  Onze primaire doelstelling is ruimschoots gehaald en wij zijn blij dat we goede ideeën en goede mensen bij elkaar hebben weten te brengen.
  De toekomstige ontwikkelingen laten we graag over aan de officiële clubs in binnen en buitenland. Met de oprichting van de Interessegemeinschaft van dwergenclubs in Duitsland is hier een prima landelijk netwerk om mee communiceren en samen te werken. Hiervoor is de Internetclub als intermediair niet nodig, kan alleen maar verwarrend werken. Wij zullen ons blijven inzetten via onze website om ons ras te promoten en internationale consensus te initiëren. Het daadwerkelijk organiseren van shows laten we aan de officiële clubs. Uiteraard kan onze website hiervoor gebruikt worden. We zijn er trots op en blij mee dat de NPKC het volledige concept van de Euroshows 1999, 2000 en 2002 heeft willen gebruiken tijdens de Internationale Dag van de Dwerg 2003 & 2004. Wij geloven in dit concept en weten van de diverse buitenlandse contacten dat 5 maart 2005 weer in veel agenda’s staat. Buitenlandse deelnemers zien deze dag als een reünie van hobbygenoten en sparen kosten noch moeite om erbij te zijn.

  Er zitten echter een paar addertjes onder het gras:

  • Het heeft ons zeer verbaasd dat afgelopen maart tijdens de afsluitende fokkersavond NIET ÉÉN Nederlandse keurmeester, die actief was in de internationale klasse, de moeite nam om erbij te zijn. Internationaal begrip en consensus bereik je veel makkelijker als je óók samen een pisje kunt drinken…….. De aanwezige Engelse en Schotse keurmeesters kwamen, op eigen kosten, per vliegtuig en veel Duitse deelnemers/keurmeesters reden meer dan 1000 km. dit weekend. Dit steekt dan heel schril af tegen de Nederlandse afwezigheid……… Samen de gastheerrol vervullen zou op zijn plaats zijn………
  • Op het moment dat ik dit schrijf is volledig onduidelijk wat de NPKC op 5 maart te bieden heeft. (Vraag)programma is nog niet bekend, het lijkt erop dat de a.s. vergelijkende keuring door de Engelse Keurmeesters in Utrecht niet herhaald zal worden op 5 maart. Als dit inderdaad zo gaat gebeuren moet u zich realiseren dat voor diverse Duitse deelnemers de animo om te komen kleiner zal zijn. In Utrecht hoeft men niet te rekenen op grootschalige deelname uit Duitsland, iedereen is gefocust op de Bundesrammlerschau in Erfurt 2 weken later……. Zoals reeds gemeld: 5 maart staat wél in vele agenda’s…….

  Graag wil ik dan ook een opinievorming animeren binnen de NPKC over VISIE en MISSIE m.b.t. internationale samenwerking & contacten.
  Inmiddels is er in Duitsland een zgn. Interesse Gemeinschaft in het leven geroepen; een Nationaal samenwerkingsverband voor alle regionaal georganiseerde dwergenclubs in Duitsland. De NPKC is voor de eerste bijeenkomst, eind april 2005, uitgenodigd en het bestuur heeft inmiddels 2 tweepersoons hotelkamers geboekt. Om hier als volwaardig gesprekspartner aan te schuiven moet wel vóóraf duidelijk zijn met welk doel en mandaat afgereisd word……. Ik neem aan dat de betuursleden, die hier naar toegaan, niet op persoonlijke titel willen gaan maar als afgevaardigde van de NPKC??

  Ook hier: wat is de visie en missie van de NPKC, waar willen we heen, waar staan we over b.v. 5 jaar??
  Ik ontving de uitnodiging voor deze vergadering en heb e.e.a. eens aandachtig doorgelezen. Ik las in de notulen van de vorige algemene ledenvergadering, dd.15 mei 2004, dat op deze vergadering 44 leden aanwezig waren geweest, hiervan 18 keurmeesters die ook deelnamen aan de jaarlijkse clubkeurmeesters bijeenkomst. Van een totaal van 447 leden was dus amper 10% aanwezig.
  Zelf was ik daar ook niet aanwezig, moet het m.b.t informatievoorziening dus hebben van de notulen.Hierin lees ik dat tijdens de clubkeurmeesters bijeenkomst, waar dus welgeteld 18 personen aanwezig waren, een evaluatie heeft plaatsgevonden van de dag van de dwerg 2003 en 2004.
  De voorzitter schrijft: “uitkomst discussie is: een gewichtsverhoging is niet nodig”. Tot mijn zeer grote verbazing is dit onderwerp tijdens de algemene ledenvergadering niet meer op de agenda geweest.

  Waarom communiceert het bestuur niet met alle leden over dit onderwerp??
  M.i. is er alle reden om met de (fokkende) leden de Dag van de Dwerg 2003 & 2004 óók te bespreken en evalueren.
  Ik stel dan hierbij ook voor om deze evaluatie nu alsnog te gaan doen met de leden. In het voorgaande is reeds e.e.a. geschreven, hier wil ik nog enkele dingen aan toevoegen:

  • Tijdens de a.s. Kleindieren Expo in Utrecht organiseerd de NPKC op zaterdag een vergelijkende keuring mbv. Engelse keurmeesters. Deze Engelse keurmeesters hebben bij velen grote indruk gemaakt met hun wijze van dierbehandeling en ideaalbeeld benoeming. Alle ingezonden Polen-en Kleurdwergen zullen deze dag opnieuw op de tafel verschijnen om hun “showbereidheid” te tonen in deze “afvalrace….”. Daarnaast is er de mogelijkheid om dieren alléén voor deze happening in te schrijven…. Waarom???? Alle goede dieren zaten toch al op deze landelijke Clubshow?? Nee, er wordt voor deze keuring niet gewogen, dus óók dieren die te zwaar zijn voor deelname binnen de Nederlands Standaardgrenzen, kunnen hieraan meedoen. Een véélgehoord argument in Nederland tegen zwaardere dwergen is dat de dieren dan te lang worden; nou dan hebben ze op deze dag, waar het vooral zal gaan om type/balans/showprofiel, niets te zoeken. Toch nodigt het bestuur een extra groep dieren uit omdat men inmiddels heeft kunnen zien, in de Internationale Klasse van de Dag van de Dwerg, dat ook zwaardere dieren een heel mooi profiel kunnen hebben en een aanwinst zijn op een show.
  • In het Duitstalig vraagprogramma voor De Internationale Dag van de Dwerg 2004 schreef onze voorzitter in zijn voorwoord: “In Nederland is behoefte aan voedsters van plm. 1250 gram”. Hierin heeft hij volkomen gelijk maar deze “wijsheid” hoor ik niet terug in communicatie met de Nederlandse leden………..
  • De grote deelname van Nederlandse dieren aan de Internationale klasse op de gehouden Dag van de Dwerg 2003 & 2004 bewijst dat er bij Nederlandse fokkers inmiddels veel dieren in de stal zitten die op de reguliere Nederlandse shows niet geshowd worden. Dieren die in hoge mate voldoen aan onze kortheidswensen en type-eisen maar de 1100 gram overschrijden. Dieren die het verdienen om in optimale conditie geshowd te kunnen worden en niet eerst enkele dagen zonder drinkwater moeten doorbrengen om af te vallen. Dat is in deze tijd van dierenwelzijnwetten toch niet langer te propageren….
  • Tot mijn zeer grote verbazing heb ik kennis genomen van de verandering van het maximum gewicht in de Europese Standaard; deze is omhoog gegaan van 1250 gram naar 1300 gram. Hoe is deze besluitvorming georganiseerd?? Zijn de speciaalclubs in de diverse landen hierin om hun mening/advies gevraagd?? Zijn de Nationale standaardcommissies om hun mening/advies gevraagd?? Heeft de NPKC hier mee ingestemd of hiertegen bezwaar aangetekend??? Heeft deze wijziging plaatsgevonden met rasinhoudelijke argumenten of is dit een “politieke” beslissing om meer Duitse dieren op een Europese Show te kunnen verwachten?? Naar mijn mening was de oude Europese maximumgewichtsgrens van 1250 gram een prima limiet. Hiermee was er een prima marge om elkaar Internationaal te ontmoeten; de ZEER ONGEWENSTE lange Duitse Dieren worden vooral gevonden aan de bovengrens van hun standaard die loopt tot 1350 gram. Gezien al het boven geschetste, is het mijn overtuiging dat het nodig is om een overlappende gewichtsmarge te hebben met onze Oosterburen.

  Ik stel dan ook voor het maximumgewicht van de Nederlandse Polen-en Kleurdwergen te verhogen naar 1250 gram.
  Met de huidige stand van zaken in de Dwergenfokkerij kan:

  • binnen deze marge een korte, brede dwerg gefokt en geshowd worden, met volle achterhand en hoge kopplaatsing met breedte- en hoogte volume in de schouderregio....
  • internationale samenwerking echte toekomst hebben
  • een toename van ingezonden dieren verwacht worden wat in deze “krimpende” tijd door tentoonstellingsorganisaties als zeer welkom zal worden beschouwd
  • de toets der kritiek op het gebied van dierenwelzijn doorstaan worden.

  Ik wens u allen een vruchtbare discussie op 8 januari.
  Met vriendelijke groet,
  Theo Jansen
  Eerbeek