Skip to main content

  Voor Elkaar met elkaar

   

  Op de laatste jaarvergadering is gebleken dat de uit gave van "dwergenpost" in de huidige vorm niet langer haalbaar is. Enkele jonge, enthousiaste leden hebben de koppen bij elkaar gestoken en willen proberen voor onze speciaalclub toch een eigen publikatie mogelijkheid te blijven verzorgen. We hebben inmiddels een heuse redaktievergadering gehad en willen graag onze uitgangspunten aan U allen voorleggen.

  1. Jaaroverzicht.
   Op de jaarvergadering werd als kritiek gehoord dat het voor onze club niet goed was dat er nooit meer iets in de fokkersbladen (Avicultura en Fokkersbelangen) verschijnt. Om hieraan tegemoet te komen denken we dat de correspondentie tussen bestuur/secretaris en de ledeninderdaad met grotere regelmaat middels deze bladen zou kunnen geschieden. Wij willen Volgend jaar dan ook starten met een zgn. Jaarboek. Onze doelstelling hiervoor is om aan het eind van het show-seizoen, na onze rammenshow medio eind maart, een net boekwerk uit te brengen met reportages van alle belangrijke dwergenevenementen van het afgelopen showseizoen, een uitgebreid jaaroverzicht dus.
  2. Jongdierendagen.
   Dit jaar worden door onze club voor het eerst 3 jongdierenkeuringen georganiseerd. We hopen dat dit initiatief met goede inzendingen en gezellige dagen beloond zal worden door de leden. Ieder evenement zal door een der redaktieleden verslagen worden in ons jaarboek. Waar mogelijk zullen de keurmeesters geintervieuwd worden over hun bevindingen.
  3. Landelijke tentoonstellingen.
   Na deze clubjongdierendagen begint alras het TT—seizoen waar de fokkers in overvloed de mogelijkheid geboden wordt deel te nemen aan allerlei kleine en grote tentoonstellingen. In ons jaarverslag willen we verslag doen van de grote' shows: 
   - Ornithophila, Utrecht
   - Intershow, Den bosch
   - Drenato, Hoogeveen
   - Gallinova, Barneveld
   - Achterhoekshow, Doetinchem
   - Avicultura, Den Haag
   - Noordshow Zuidlaren
   De bekende kleindierfotograaf W Hoekstra uit Stuifzand hebben we bereid gevonden om voor ons op al deze show's foto's te maken van de winnende dieren waardoor de verslagen interessanter worden en de kwaliteit van deze dieren via ons boek bewaard kan blijven voor "ons nageslacht".
  4. Clubshow op B.T.T.
   Het grootste clubevenement van ieder dwergenjaar is de clubshow, ondergebracht bij de B.T.T.. Al jaren worden door de leden meer dan llOO dieren in de kooien gebracht de keurmeester die de dieren daadwerkelijk gekeurd heeft, gevoeld heeft, omgedraaid heeft, ingeblazen heeft etc. Het toewerken naar réspetivelijk klassewinnaar, beste van de keuring, beste van de kleurslag, beste van het ras etc. is voor de arbiter een konstante afweging van prioriteiten en we hopen dat deze afweging ook in de verslagen doorlinken zodat de keuring in zijn totaliteit doorzichtiger is voor de fokkers/inzenders. Ook op de clubshow zal de heer Hoekstra met zijn camera aktief zijn. En hier willen we helemaal"uitpakken"door van iedere kleurslagwinnaar een foto af te drukken bij het desbetreffende keurverslag.
  5. Rammenshow
   Voor de verslaggeving van het ” gezelligste evenement van het dwergenjaar " hebben we dezelfde plannen als voor de B.T.T.. Hiervoor is weer alle medewerking van de clubkeurmeesters nodig en ditmaal zelfs met enige spoed want  zoals ik al schreef willen we zo snel mogelijk na de rammenshow uitkomen met ons " Geesteskinf".
  6. Financiën
   Uit het voorgaande begrijpt U wel dat de redaktie van plan is er iets moois van te maken. Naast al deze verslagen zijn andere artikelen ook van harte welkom voor een compleet geheel. Wilt U zelf iets schrijven? Hebt U vragen of zou U over een bepaald onderwerp meer willen weten? Laat het ons weten zodat wij kunnen proberen hiervoor een vakman/nakvrouw aan het werk te krijgen. Natuurlijk kost zo'n ambitieus boekwerk geld, Ja, veel geld. Aangezien er voor het komende jaar binnen onze club geen geld voor is uitgetrokken willen we deze financieren d.m.v. advertenties, sponsors en spontane donaties. Hierbij bieden wij U de mogelijkheid een z.g.n. Fokkerij presentatie te plaatsen. Binnen de Nederlandse konijnenwereld is zoiets (nog) onbekend terwijl in het buitenland deze methode al jaren de uitgave van goede Speciaalclubbladen mogelijk maakt. Ook in honden- en kattenperiodieken kan men dergelijke presentaties vinden. Er is de mogelijkheid voor 1/4, 1/2 of een hele pagina A3 formaat. Naast Uw naam en adres noemt U de kleurslagen die U fokt, waarbij de mogelijkheid bestaat een mooie tekening (gratis) of foto (f 10,- extra) af te drukken. Naast een prima propaganda is zo'n fokkerijpresentatie ook een goede mogelijkheid om potentiele kopers te bereiken!Aangezien we maar een beperkt aantal pagina's advertenties kunnen gebruiken is de ruimte beperkt. We kunnen het ons niet permiteren alles op het laatst te laten aankomen en willen de advertenties graag voor 1 december 1989 in ons bezit hebben. Wilt U meedoen en erin komen te staan wacht dan niet tot het laatste moment maar reageer op korte termijn, gezien de beperkte ruimte ! De redaktieleden hebben enkele voorbeelden uit het buitenland, dus als U een van ons ergens tegenkomt kunt U ons altijd aanschieten om ideeën op te doen. Naast deze fokkerijpresentaties hebben we ook enige ruimte voor commerciele advertenties. De tarieven voor deze advertenties zijn: 
   1/4 pagina fokkerijpresentatie f   25,-    commercieël f   50,-
   1/2 pagina fokkerijpresentatie f   50,-    commercieël f 100,-
   1/1 Pagina fokkerijpresentatie f 100,-    commercieël f 200,-
   Nogmaals: de uiterste datum is 1 december 1989, betalen doet u pas na ontvangst van de bekende acceptgirokaart van de penningmeester. De aangeleverde advertenties worden precies zo afgedrukt, dus zorgt U ervoor dat het naar Uw zin is zodat wij er niets meer aan behoeven te veranderen!. Het liefst ontvangen we Uw creatie ook direkt van het juiste formaat: 
   A3 hele pag. 12 cm breed en 19 cm hoog. 
   1/2 pag. 12 cm breed en 9,5 cm hoog
   1/4 pag. 6 cm breed en 9,5 cm hoog
   Waarbij we foto's en tekeningen wel kunnen verkleinen of vergroten. Een mooi afwisselend geheel is niet alleen prima propaganda voor de adveerteerders maar voor de hele club. We denken dat iedereen gebaat is bij een professioneel boekwerk waaraan veel leden hun bijdrage leveren! Natuurlijk zijn ook spontane donaties van harte welkom. U kunt Uw bijdrage overmaken naar onze penningmeester Dhr. Slotboom 0.v.v. jaarboek 89/90.
  7. Initiatiefnemers
   De initiatiefnemers voor deze opzet wonen verspreid over het hele land en zijn in hun regio dan ook Verslaggever, aanspreekpunt en vraagbaak Onze groep bestaat uit:
   Regio noord: Bert Reinders, emmen tel. 05910-26835
   Regio zuid : Toon v d Dobbelsteen Mierlo. telf.O4927—62738
   Regio oost : Eddy Jacobs, Dieren telf. 08330-21186
   Regio west : Jan Welle, Ankeveen telf. 035—60825
   Coördinatie en postadres: Theo Jansen Apeldoornseweg 21, 6961 KV Eerbeek, 08338-53172 na 19.00 uur.
   De lay-out en het drukwerk zal verzorgd worden door ons lid H A van Ree uit Apeldoorn, insiders zullen weten dat hierdoor kwaliteit gewaarborgd is.
  8. Met elkaar voor elkaar
   Samenvattend moet de conclusie zijn dat we met elkaar voor elkaar iets moois kunnen maken. Zonder medewerking van vele leden is zoiets niet haalbaar. Wij hebben de inbreng van fokkers d.m.v. artikelen en advertenties nodig en van keurmeesters d.m.v.keurverslagen. Mensen ga niet zitten wachten tot dit blad in Uw brievenbus rolt, wees aktief en lever Uw bijdrage. Een andere onzekere faktor is het financiële plaatje. Het zou toch te gek zijn als we dit met meer dan 600 leden niet van de grond kunnen krijgen, maar toch..... Als we op l december a.s. onvoldoende financiële steun hebben zijn we niet in staat ons plan uit te voeren. Hiervoor geldt dus ook: Lever op tijd uw bijdrage, als U net zo enthousiast bent als wij,

  Namens Jan, Eddy, Toon en Bert,

  Theo Jansen Eerbeek. Juli 1989.